Content Marknadsf?ring, Digitala Strategier, SEO | L?STID: 3 MINUTER | 24 maj

Insikter om v?rdeskapande marknadsf?ring

till-blogginla?gget-riktiga1-1

Som Marknadschef m?ste du idag vara datadriven och v?ga investera. D?refter handlar det om att testa, dra slutsatser och f?rb?ttra satsningarna ?ver tid. Och gl?m inte tydligheten i kommunikationen med ledningsgruppen.

En unders?kning som publicerades i Harvard Business Review “Trouble with CMOs” tydligg?r tv? skr?mmande datapunkter om CMO:s (Chief Marketing Officer) roll. Hela 90% av CMO:s n?mner att deras m?l och f?rv?ntningar ?r vaga/otydliga. Dessutom s?ger sig 80% av CEO:s inte lita p?, eller ?r inte imponerade av, sina CMO:s. Hur kan vi d? skapa den magiska s?sen av tillit fr?n CEO och tydligare m?l f?r att bli effektiva i v?ra satsningar?

Vi p? GO MO Group arbetar med m?nga kunder d?r marknadschefen inte alltid har tydliga uppsatta m?l eller budget fr?n ?gare eller ledningsgrupp, jag har det senaste ?ret tr?ffat ett 50-tal CMO:s. En strategi utan m?l ?r aldrig optimal och det blir om?jligt att p?visa v?rdet av insatserna (dvs r?kna p? ROMI – return of marketing investment), men viktigast av allt – det blir ogenomf?rbart att v?lja r?tt insatser, det vill s?ga strategin faller p? exekution.

Skapandet av digitala strategier och m?l m?ste involvera ledningsgrupp eller ?gargrupp. Utan detta ?r risken stor att f?r?ndringsarbetet inte lyckas. F?r att fr?gan ska f?rankras hos ledningsgruppen beh?ver du som CMO vara proaktiv och f?resl? digitala strategier och s?tta upp tydliga m?l.

?r 1 – Investera i marknadsf?ring – testa och l?r

F?rsta ?ret testade vi alla potentiella marknadsf?ringskanaler d?r m?lgruppen befinner sig, den ?vergripande metodiken var:

 • Hypotes
 • Testa
 • M?t
 • Analysera

M?let var att identifiera de b?sta kanalerna f?r framtida effektiv marknadsf?ring utifr?n ett ROI-perspektiv. Vi testade bland annat LinkedIn, email-marknadsf?ring, telefonf?rs?ljning, SEO (s?kmotoroptimering), SEA (s?kmotorannonsering) och m?ssor. Vilka marknadsf?ringsinsatser skulle b?st driva bolagets tillv?xt fram?t p? ett kostnadseffektivt s?tt?

Till ledningsgruppen var kommunikationen tydlig. Marknadsf?ringsbudgeten under f?rsta ?ret kommer att vara en investering f?r framtiden och kommer inte att ge en positiv ROI kortsiktigt, men varum?rkesk?nnedomen kommer st?rkas betydligt. ?r 2 kommer vi f?rmodligen kunna ta datadrivna beslut om hur marknadsf?ringen ska genomf?ras.

Med denna metodik s?g vi tre kanaler som stack ut ur ett aff?rsperspektiv. Dessa genererade kvalitativa leads till s?lj till en l?gre investering ?n ?vriga kanaler:

 • Pull-marketing och SEO (f?rtj?nat s?k)
 • SEA (Google Ads)
 • Email-marknadsf?ring mot befintliga kunder

?r 2 – Utnyttja insikterna och g?r marknadsf?ringen kostnadsneutral

Andra ?ret var m?let att marknadsf?ringen skulle vara kostnadsneutral – marknadsf?ringen skulle bidra till en f?rs?ljning som g?r j?mt ut med fasta och r?rliga kostnader f?r marknadsf?ringen. F?r att identifiera de mest effektiva kanalerna och lyckas kr?vdes det data fr?n f?rsta ?ret och att vi fortsatte m?ta precis allt.

Kommunikationen internt och mot ledningsgruppen var tydlig – under ?ret ?r marknadsf?ringen inte l?ngre en kostnad, m?let ?r att g? +-0. N?r detta bevisas med hj?lp av data h?js marknadsf?ringen som funktion kraftigt. ?nnu starkare blir det n?r s?ljarna inser v?rdet av arbetet och slipper s?lja kallt utan ist?llet kan jobba med varma leads.

?r 3 – Investera i marknadsf?ring med positivt ROI

Tredje ?ret skulle marknadsf?ringsaktiviteterna tydligt kunna p?visa positiv ROI. M?tbarheten g?r att vi kan h?ja marknadsf?ringsbudgeten kontinuerligt – s? l?nge arbetet p?visar positiv ROI. N?r organisationen kommit s? h?r l?ngt blir marknadsplanen en tillv?xtfr?ga och specifika m?l f?r specifika aff?rsomr?den ?r m?jligt.

Bonus: all varum?rkesst?rkande exponering ?r en positiv men ej m?tbar effekt som inte ?r inr?knat i ovan.

?F?r dig som ?r CMO, t?nk p? detta innan du s?tter din digitala strategi:

 • Kr?v tydliga m?l fr?n ledningsgruppen, alternativt s?tt upp egna (tillv?xtm?l per produkt, tj?nst eller aff?rsomr?de, marknadsandel eller varum?rkesk?nnedom inom kundsegment). Detta visar vad som ska uppn?s.
 • S?tt en strategi f?r hur era digitala strategier ska formas f?r att uppn? m?len. Detta definierar hur ni ska n? m?len.
 • S?tt en budget f?r vad som kr?vs med resurser f?r att kunna genomf?ra strategin och uppn? m?len. Diffar denna budget med den som du blivit tilldelad – f?rklara med hj?lp av data vilka marknadsf?ringsaktiviteter ni inte kommer att kunna genomf?ra, vilket i sin tur p?verkar resultatet och senare m?luppfyllnad.
 • Definiera dina nyckeltal och KPI:er som du kontinuerligt m?ter och f?ljer upp p? m?nadsbasis/kvartalsbasis med ledningsgruppen f?r att p?visa hur arbetet fortl?per och om n?gra avvikelser intr?ffar.
 • F?ljer du dessa fyra steg h?jer du digitala strategier och marknadsf?ringen till nya niv?er och g?r detta till en ledningsfr?ga. Samtidigt kommer din roll bli mer tydlig, inflytelserik och uppskattad.

Slutligen n?mner unders?kningen fr?n Harvard Business Review tv? delar som din CEO b?r ha svaren p? f?r dig som ska bli marknadschef:

 • Hur ser framg?ng ut f?r er CMO?
 • Vilka specifika och viktiga milstolpar kommer CMO f?rv?ntas att uppn??

 

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看