Digitala Strategier | L?STID: 4 MINUTER | 03 februari

Tillv?xtstrategi – f?ruts?ttning f?r tillv?xt i f?retag

Ordet strategi kommer fr?n Grekiskans strategi’a (?ven strategos som betyder ledare f?r armén). D? syftade strategi till de ?vergripande besluten som vann krig medan taktik var besluten som ledde till vunna slag. I moderna ordalag ?r strategin de ?vergripande beslut om riktning som leder f?retaget mot uppsatta m?l.

F?rdelen med digitala processer i f?retagande ?r att tydliga m?l ?r m?tbara vilket g?r att strategier i efterhand kan analyseras och bed?mas. Trots denna f?rdel har n?ringslivet haft det sv?rt n?r det kommer till tillv?xtstrategier. Tillv?xt har blivit n?got som h?nder snarare ?n n?got som aktivt skapas, ofta kopplat till en konjunkturuppg?ng eller en marknad som v?xer. Fr?msta orsakerna till detta ?r att ledningen, som b?r det yttersta ansvaret f?r bolagets tillv?xtstrategi, ofta ?r dr?nkta i administration och uppgifter som ?r kopplade till driften av f?retaget. Eller att de helt enkelt saknar kompetensen f?r att driva fr?gan. Detta har gjort att ?garna inte kan r?kna med v?l avv?gda beslut som st?r mellan l?nsamhet och tillv?xt. I dessa situationer ?r ett utifr?n in-perspektiv guld v?rt d? det kan identifiera och trycka p? m?jligheter och fallgropar som annars ?r sv?ra att missa.

Fem vanligt f?rekommande tillv?xtstrategier

Beroende p? vad era m?l ?r s? kommer det finnas ett antal v?gar fram?t att v?lja mellan. Ofta till?mpade metoder ?r: Marknadspenetrering, Marknadsexpansion, Produktexpansion, F?rv?rvsstrategi och Diversifieringsstrategi.

Marknadspenetrering: bli mer konkurrenskraftig

I det h?r fallet v?ljer f?retaget att fokusera p? att v?xa och ta marknadsandelar genom en ?kad f?rs?ljning av befintliga produkter. Traditionellt har detta gjorts genom att exempelvis s?nka priserna p? ens produkter eller utveckla dem f?r att de skall vara b?ttre ?n konkurrenternas. Numera spelar ist?llet digital marknadsf?ring en avg?rande roll, d?r f?retag t?vlar om potentiella kunders eller ink?pares uppm?rksamhet under research-fasen av k?presan.

Marknadsexpansion: n? nya marknader

Likt ovan ligger fokus p? att s?lja befintliga produkter eller tj?nster, men att det ist?llet sker genom att man expanderar till nya marknader. Det kan finnas flera anledningar till att ett f?retag v?ljer att arbeta enligt den h?r typen av tillv?xtstrategi. Dels kan konkurrensen h?rdnat p? den befintliga marknaden, eller s? inser f?retaget att det finns en efterfr?gan p? dess produkter i en annan marknad.

Produktexpansion: besvara ny efterfr?gan

De flesta f?retag brukar f?rr eller senare ut?ka sitt produktutbud eller f?rb?ttra befintliga produkter. Detta ?r en tillv?xtstrategi som ofta faller sig naturligt med tanke p? att den teknologiska utvecklingen inneb?r att produkter blir utdaterade om de inte blir uppdaterade. Det handlar ?ven om att m?ta och svara p? en ny typ av efterfr?gan fr?n sin m?lgrupp.

F?rv?rvsstrategi: b?rja inte fr?n noll

Ist?llet f?r att exempelvis expandera sin verksamhet till en ny marknad s? kan f?retag k?pa upp ett annat f?retag som redan ?r etablerat p? den intressanta marknaden. Det finns flera f?rdelar med den h?r strategin, exempelvis genom att f?rv?rvet g?r att man redan ?ger en del av den nya marknaden fr?n start. Detta inneb?r dock en stor fast kostnad som annars hade kunnat f?rdelas ut ?ver tid om f?retaget v?ljer att sj?lva v?xa organiskt p? en ny marknad.

Diversifieringsstrategi: hitta nya m?jligheter

Diversifiering ?r en tillv?xtstrategi som ofta ?r f?rknippad med h?g risk, d? det ofta handlar om en st?rre f?r?ndring som att b?rja s?lja en ny typ av produkt. Det kr?vs mycket research och planering om ett f?retag skall lyckas med den h?r typen av strategi.

I st?rre f?retag kan alla tillv?xtstrategier ovan ske simultant. Det ?r troligare att det ?r s? ?n att ett f?retag fokuserar p? en strategi i taget. P? GO MO Group ?r vi framf?rallt specialiserade p? digitala tillv?xtstrategier, vilket inneb?r att vi utg?r fr?n att v?xa genom digitala marknadsaktiviteter. Nedan f?ljer ett par punkter som ?r bra att ha i ?tanke inf?r skapande av en strategi.

?kad till-v?xt i f?retag med tillv?xt-strategi

Tillv?xtstrategi handlar om att arbeta aktivt f?r att n? en ?kad tillv?xt i f?retaget. En digital tillv?xtstrategi kan fokusera p? till exempel organisk tillv?xt eller f?rv?rvad tillv?xt. F?r att n? m?l och skapa b?de m?tbarhet och sp?rbarhet, som i slut?ndan leder till datadrivna och rationella beslut, beh?vs f?ljande:

  • M?l (“Varf?r”, en tydlig m?lbild om ?nskat l?ge)
  • Strategi (“Hur”, ?vergripande tillv?gag?ngss?tt)
  • Aktivitet (“Vad”, konkreta utf?randen som uppg?r strategin)

F?r att n? m?len m?ste tillv?xtstrategin g?ras till ett reellt verktyg och beslut f?r VD, styrelse och i slut?ndan ?garna. F?r att lyckas med den ?kade tillv?xten beh?ver vi processer och system i enlighet med t.ex produktionsprocess och f?rs?ljningsprocess f?r att driva fr?gan fram?t kontinuerligt.

St?r ni inf?r ett generationsskifte? ?r ert f?retag en slav under konjunkturen? M?ter ni ny konkurrens fr?n olika h?ll och saknar verktygen f?r att utmana p? allvar? ?r du som ?gare tr?tt p? m?l och direktiv som inte uppn?s? Genom en gedigen nul?gesanalys genererar vi r?tt underlag f?r att kunna ta konkreta och m?tbara beslut som i slut?ndan leder till ?kad tillv?xt.

Cirkul?r process: l?ngsiktigt h?llbar tillv?xt

Arbetsfl?de f?r digital tillv?xt inom B2B-f?retag.

En strategi h?ller inte f?r evigt. Interna s?v?l som interna faktorer f?r?ndras, vilket f?r?ndrar f?ruts?ttningarna. Den optimala v?gen ?r inte densamma l?nge. Detta g?r att processen f?r ett tillv?xtarbete m?ste vara agil och kunna anpassas efter nya insikter. Genom att upprepat g?ra analyser och justera sina satsningar d?refter s?kerst?ller f?retaget att strategin ?r optimal, ?ven i l?ngden.

L?t oss diskutera er organisations tillv?xtresa

    速度与激情10,速度与激情10免费在线观看