Digitala Strategier, Nyheter, SEO | L?STID: 3 MINUTER | 03 april

Digital marknadsf?ring & SEO m?ste h?nga med utvecklingen

Vilken typ av digital marknadsf?ringstj?nst/SEO m?ste man erbjuda f?r att h?nga med i utvecklingen?

Att arbeta med digital marknadsf?ring handlar om mer ?n att anv?nda en s?rskild tj?nst. Det handlar snarare om ett f?rh?llningss?tt:?att optimera kundupplevelsen. I och med att Googles algoritmer blir b?ttre p? att identifiera vilka hemsidor som b?st uppfyller s?karnas behov ?kar vikten av CXO (Customer Experience Optimization).

DIGITAL MARKNADSF?RING & SEO M?STE H?NGA MED UTVECKLINGEN

S?kmotoroptimering (SEO) i form av l?nkfarmar, manipulering av kod och keyword stuffing har sedan l?nge varit f?rlegat. Algoritmerna bakom s?kmotorerna har blivit allt b?ttre p? att tyda vad som finns p? hemsidor och hur anv?ndbart detta ?r f?r anv?ndare. Digital marknadsf?ring i allm?nhet – och SEO-marknadsf?ring i synnerhet – m?ste s?ledes st?ndigt uppdateras utifr?n de nya f?ruts?ttningarna. Vad som ?r b?sta praxis inom onlinemarknadsf?ring ?ndras st?ndigt, och det ?r inte alltid sj?lvklart precis hur utvecklingen kommer forts?tta. Detta p?verkar naturligtvis arbetet med digital marknadsf?ring/SEO, d? smartare algoritmer leder till smartare s?kmotorer, vilket i l?ngden kr?ver vassare SEO.

?ven om specifika tillv?gag?ngss?tt f?r?ndras finns det trender och f?rh?llningss?tt som s?kerst?ller att SEO-strategin ?r relevant ?ven i framtiden. Den starkaste trenden vi p? GO MO Group identifierat ?r att anv?ndarupplevelsen blir viktigare och viktigare. D?rf?r baserar vi de digitala marknadsf?ringsstrategierna vi tar fram f?r v?ra kunder kring just CXO,?Customer Experience Optimization.

Customer Experience Optimization – vad ?r det, och varf?r ?r det viktigt f?r digital marknadsf?ring?

Grunden i all marknadsf?ring ?r m?nniskorna vi interagerar med, varesig det ?r genom en reklamfilm, fin logotyp eller snygg hemsida. D?rf?r b?r kundupplevelsen vara i centrum n?r ni l?gger upp er strategi f?r digital marknadsf?ring. Detta ?r n?gonting som bara f?rst?rks av att s?kmotorerna blir b?ttre p? att avg?ra huruvida en hemsida ?r anv?ndarv?nlig och relevant.?

Det finns ocks? en andra sida av anv?ndaroptimering. CXO inneb?r inte bara att f?rb?ttra anv?ndarupplevelsen n?r de hittat er, utan ?ven att optimera sin marknadsf?ring efter kundernas k?pprocess. F?r detta kr?vs att den egna kanalen optimeras utifr?n ett Pull-marketing-perspektiv.

I korthet g?r Pull-marketing ut p? att finnas tillg?nglig p? de st?llen d?r kunderna letar information. N?r ett k?pbehov uppst?r s?tter kunderna fingrarna p? tangentbordet och g?r en Google-s?kning, varf?r SEO-marknadsf?ring har blivit en s? pass viktig del av onlinemarknadsf?ring. F?r att digitala kanaler ska generera resultat kr?vs det att de ?r valbara alternativ p? google. F?r detta kr?vs en strategi f?r digital optimering av hemsida och sociala medier.

Digital marknadsf?ring genom CXO ?r en process, inte ett projekt

Att arbeta med CXO ?r ingen tidsbegr?nsad satsning, utan en process som best?r av m?nga aktiviteter. Denna process m?ste kontinuerligt utv?rderas och utvecklas i enlighet med relevanta dataunderlag. Lyckligtvis finns det mycket data att h?mta fr?n de digitala kanalerna, som bolag kan anv?ndas f?r att optimera aktiviteterna i sin kundupplevelsestrategi. Att basera sin digitala marknadsf?ring p? data ?r enkelt och gynnsamt, och leder till satsningar som ger b?ttre avkastning. En stark f?rdel med digital marknadsf?ring ?r att man kan f? data som tydligt visar avkastningen p? marknadsf?ringsinvesteringen (ROMI, Return on Marketing Investment).

I linje med att f?lja upp och justera m?ste strategin f?r den digitala marknadsf?ringen och SEO medf?ra att uppdatera befintligt inneh?ll p? webbplatsen. Baserat p? vad kunder faktiskt s?ker p? – och hur deras s?kprocess ser ut i ?vrigt – m?ste hemsidan optimeras f?r att passa in efter dessa beteenden. Inneh?llet m?ste optimeras f?r att vara tydligt relevanta efter de s?kord och termer som kunderna anv?nder i s?kprocessen. Denna tydlighet m?ste n? b?de kunder och s?kmotorerna.

En Customer Experience-strategi inneb?r som bekant ?ven att optimera efter anv?ndarv?nlighet. Vid s? kallade UX (User Experience)-analyser optimeras kundupplevelsen f?r att f?renkla k?pupplevelsen. Denna del av SEO-marknadsf?ring ?r anpassad efter de utvecklingarna inom s?kmotorernas algoritmer som n?mndes h?r ovan. Genom en CTA (Click-to-action)-analys g?r det att optimera hemsidan efter vad bes?kare klickar p?, och i slut?ndan ?ka andelen bes?kare som leder till konverteringar. Detta ?r en avg?rande del i arbetet med att koppla samman traditionell marknadsf?ring, digital SEO och f?rs?ljning.

Fyll tomrummet mellan digital marknadsf?ring och f?rs?ljning

En digital marknadsf?ringsstrategi grundad i Pull-marketing inneb?r att gapet mellan marknadsf?ring och f?rs?ljning minskar. Detta d? Pull-marketing-insatser p?visbart genererar varma leads som ?r direkt kopplade till kunder som har ett behov. Kundupplevelsestrategin ?r en viktig del i detta, d? en effektiv s?dan leder till att bes?kare p? hemsidan i st?rre utstr?ckning tar kontakt eller genomf?r k?p. D?r traditionell Push-marketing fungerar f?r att ?ka eller skapa efterfr?gan ?mnar Pull-marketing, genom SEO och effektiv implementering av en kundupplevelsestrategi, para ihop befintlig efterfr?gan med det egna utbudet.

F?r att sammanfatta: Kunden sitter i f?rars?tet, s? det ?r viktigare ?n n?gonsin att anpassa sig efter kundbeteenden. Digitala kanaler som ?r optimerade efter anv?ndarv?nlighet kommer f?redras av b?de bes?kare och s?kmotorer. Genom att l?ta detta f?h?llningss?tt genomsyra strategiarbetet ?r det m?jligt att h?nga med i utvecklingen och m?ta kundernas behov ?ven i l?ngden.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看