Digitala Strategier, Pull marketing, SEO | L?STID: 4 MINUTER | 05 mars

69 % misslyckas – vad hindrar storbolagen fr?n att bli datadrivna?

Datadriven marknadsf?ring ?r en typ av marknadsf?ring som baseras p? data och insikter om m?lgruppen. Det ger en direkt f?rst?else f?r vilka dina kunder ?r, deras kundbeteende och vad de ?r intresserade av. Behovet av datadrivna organisationer och kulturer har blivit viktigare ?n n?gonsin. Vi f?respr?kar st?ndigt datadriven kommunikation och arbetar med att st?lla om v?ra kunders beslutsprocesser, till att anv?nda data som underlag f?r belsutsfattande ist?llet f?r intuition. N?r man lyckas leder data till ny kunskap ett sylvasst underlag f?r bra beslut.

Storbolag-datadriven-marknadsforing

Vi p? GO MO Group ser att utvecklingen mot datadriven marknadsf?ring och dataorienterade m?l g?r f?r l?ngsamt

Oavsett om det ?vergripande m?let ?r en digital transformation eller att anv?nda dataanalys som konkurrensmedel, s? ?r en grundl?ggande f?ruts?ttning att man h?mtar in och hanterar data i alla dess former. I enlighet med dessa m?l har f?retag f?rs?kt se data som en viktig tillg?ng – man utvecklar f?retagskulturen i en mer dataorienterad riktning. F?r att bedriva datadriven marknadsf?ring och skapa en god digital kundupplevelse f?r bes?karna, b?r detta grunda sig i datadrivna beslut och f?rst?else.

Vi har l?nge upplevt att utvecklingen mot dessa dataorienterade arbetss?tt hos storbolagen har g?tt sm?rtsamt l?ngsamt, men f?rst?r nu att situationen ?r v?rre ?n s?. Storbolagen har misslyckats i sin str?van av att bli datadrivna.

“69 % misslyckas med att bli en datadriven organisation”

Detta ?r ett genomg?ende och alarmerande resultat som presenterades i en analys framtagen av NewVantage Partners “2019 Big Data and AI Executive Survey”. Deltagarna i unders?kningen var 64 teknik- och f?retagschefer p? C-niv? i storbolag, som exempelvis Astra Zeneca, Ford Motor, Deutsche Bank, och Johnson & Johnson.

N?gra av de alarmerande resultaten fr?n unders?kningen och hur datadriven marknadsf?ring p?verkas

  • 72 % misslyckas med att skapa en datadriven kultur
  • 69 % misslyckas med att bli en datadriven organisation

Den mest i?gonfallande sanningen ?r att 53 % ?nnu inte betraktat data som en aff?rstillg?ng och ?ver 50 % erk?nner att de inte anv?nder data eller analys som konkurrensmedel.

Vidare har andelen f?retag som anser sig vara datadrivna minskat ?rligen under de tre senaste ?ren – fr?n 37,1 % ?r 2017, 32,4 % ?r 2018 till 31,0 % i ?r 2019.

Trots dessa uppr?rande resultat kring den datadrivna utvecklingen s? ?kade investeringar i Big Data och AI-initiativ.

  • 92 % uppger att investeringstakten i Big Data och AI ?kar
  • 75 % anger att risken f?r disruption ?r den motiverande faktorn f?r investeringar i Big Data/AI
  • Investeringar i Big Data och AI ?verstiger 50 miljoner dollar ?rligen hos 55% av bolagen, en ordentlig ?kning j?mf?rt med 2018

Dessutom organiserar man sig strukturellt f?r att hantera sina Big Data/AI-initiativ genom att utse CDOs (Chief Data Officers). Det har g?tt fr?n ca 12 % ?r 2012 till att 68 % av storbolagen har skapat och bemannat denna positionen.

“93 % av de svarande ans?g att hindren bestod av person- och processproblem.”

Hela 77 % av cheferna anser sig ha sv?righeter att anv?nda sig av Big Data/AI i verksamheten, vilket ?r en uppg?ng fr?n 65 % f?rra ?ret (2018). Chefer som svarade p? unders?kningen anser att sv?righeterna f?r att framg?ngsrikt anv?nda Big Data/AI inte beror p? tekniska hinder. Endast 7,5 % av cheferna refererade till tekniken som en barri?r – 93 % anger person- och processproblem som det fr?msta hindret.

Det framg?r tydligt att de kulturella f?r?ndringarna har underskattats i dessa ledande f?retag. Exempelvis har 40,3 % identifierat bristande organisatorisk anpassning och 24 % refererade till kulturellt motst?nd som de fr?msta sk?len till bristande Big Data/AI-anv?ndning i verksamheten.

P? ?mnet har McKinsey f?ljande att s?ga: “Our experience suggests that executives should act now to implement big data and analytics. But rather than undertaking massive change, executives should concentrate on targeted efforts to source data, build models, and transform the organizational culture.”?

Implementeringen av Big Data skapar en enorm access av information som hj?lper chefer att kunna ta datadrivna beslut och effektivisera sin datadrivna marknadsf?ring och arbeta med datadriven kommunikation.

Kort sammanfattning om hur vi ser p? datadriven marknadsf?ring

1. Processproblem ?r den st?rsta utmaningen

Oavsett orsaken till varf?r datainitiativen misslyckats forts?tter datam?ngden ?ka. Analytiska, datadrivna beslut och ?tg?rder forts?tter att dominera beslut baserade p? intuition. 93 % av deltagarna i Vantage Partners rapport uppger att processproblem ?r den st?rsta utmaningen.

2. Datadrivna marknadsf?ringsbelsut har 3,6 g?nger st?rre effekt ?n intuitionsbaserade beslut

D?rf?r ?r all datadriven marknadsf?ring helt ?verl?gsen.

3. Det ?r h?g tid att sluta f?rvalta och b?rja utveckla

V?ra kunder f?rs?ker f?rsvara beslut tagna p? intuition med argumentet om att “dessa beslut har fungerat historiskt sett”. D?r och d? ?r v?rt jobb att via data samt genom v?r samlade erfarenhet p?visa att den f?r?ndrade spelplanen kr?ver omst?llning, belysa vikten av vara en datadriven organisation med kontinuerlig datadriven utveckling.

4. Man g?r fr?n strategier och kommunikation som utg?r fr?n ett “inifr?n ut”-t?nk, till att ist?llet agera “utifr?n och in”, och d?rmed mer kundcentrerat

Data ?r grunden till lyckad digital pull-marketing. Den stora omst?llningen fr?n traditionell marknadsf?ring till datadriven kommunikation ?r att, ist?llet f?r att f?rlita sig p? intuition, ta datadrivna marknadsf?ringsbeslut som grundar sig p? en kombination av data och intuition. S? kallad datadriven marknadsf?ring. Med hj?lp utav “Utifr?n in”-t?nket kan f?retagen dessutom f? en ?kad f?rst?else av dagens kunder och skapa en konkurrenskraftig digital kundupplevelse.

5. Nyckeln sitter i att vara l?ngsiktig, inf?ra datadrivna processer d?r man snabbt kan r?kna ROMI (Return on Marketing Investment)

F?r att lyckas m?ste f?retag sluta vara kortsiktiga och inkonsekventa. Annars ?r v?r upplevelse att organisationer inte lyckas driva igenom f?r?ndringsarbeten och att man ofta springer fort ?t fel h?ll.

Om er organisation tillh?r den majoritet som inte till?mpar datadriven marknadsf?ring eller betraktar data som en aff?rstillg?ng- st?ll er d? fr?gan: Hade historiska beslut f?rb?ttrats med hj?lp av mer relevant data?

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看