Nya Regler Om Skydd Vid Behandling Av Personuppgifter

Dataskyddsf?rordningen (GDPR)

Dataskyddsf?rordningen (p? engelska kallad General Data Protection Regulation, GDPR) inneh?ller regler om behandling av personuppgifter. F?rordningen tr?der i kraft den 25 maj 2018 och g?ller som lag inom EU:s alla medlemsl?nder.

Syftet ?r att f?rb?ttra skyddet f?r den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den inneh?ller ocks? regler om vilka r?ttigheter till information och tillg?ng till personuppgifter du har, regler om r?ttelse av felaktiga personuppgifter samt m?jligheter att i vissa fall begr?nsa behandling av personuppgifter.

GOMO Groups dataskyddspolicy

GOMO Group va?rnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy fo?rklarar hur vi samlar in och anva?nder dina personuppgifter. Policyn beskriver ocksa? dina ra?ttigheter gentemot oss och hur du kan go?ra dina ra?ttigheter ga?llande. Du kan alltid kontakta oss vid fra?gor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till?gdpr@gomogroup.com

Genom att anva?nda va?r sida eller inga? avtal med oss, sa? accepterar du va?r Dataskyddspolicy och va?r behandling av dina personuppgifter. Du godka?nner ocksa? att GOMO Group anva?nder elektroniska kommunikationskanaler fo?r att skicka information till dig. Det a?r viktigt att du la?ser och fo?rsta?r va?r dataskyddspolicy innan du anva?nder va?ra tja?nster.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig sja?lv pa? olika sa?tt

Information vi samlar in om dig.

Na?r du anva?nder va?ra tja?nster sa? kan fo?ljande information samlas in,

 • Person- och kontaktinformation?– namn, fo?delsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om tja?nster?– detaljer anga?ende de tja?nster du har ko?pt.
 • Historisk information?– vilka tja?nster du tidigare ko?pt.
 • Enhetsinformation?– t.ex. IP-adress, spra?kinsta?llningar, webbla?sare insta?llningar, operativsystem, plattform och ska?rmupplo?sning.
 • Geografisk information – din geografiska placering.Informationen du ger oss, a?r generellt sett no?dva?ndig fo?r att inga? ett avtalsfo?rha?llande med oss, medan den o?vriga informationen vi samlar in generellt sett a?r no?dva?ndig fo?r andra syften, sa?som beskrivet nedan.


Vad go?r vi med din information?

All data anva?nds fo?r att tillhandaha?lla, utfo?ra och fo?rba?ttra GOMO Groups tja?nster. GOMO Group behandlar personuppgifter fo?r fo?ljande syften baserat pa? fo?ljande lagliga grunder:

Vad go?rs och varfo?r?

 • Bekra?fta din identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter?
  Detta go?rs fo?r att vi ska kunna utfo?ra avtalsma?ssiga a?ttaganden gentemot dig, samt att kunna fo?rhindra bedra?gerier
 • Administration i samband med ekonomi samt tillhandaha?llande av information till dig?
  Detta go?rs fo?r att vi ska kunna utfo?ra avtalsma?ssiga a?ttaganden gentemot dig
 • Inha?mtande av uppgifter i samband med uppra?ttande av avtal?
  Detta go?rs fo?r att vi ska kunna utfo?ra avtalsma?ssiga a?ttaganden gentemot dig samt kunna fo?lja tilla?mplig lagstiftning samt att a?ven kunna presentera va?rt arbete fo?r dig och ditt fo?retag
 • Information tas in i samband med fo?rba?ttring av tja?nster och produkter?
  Fo?r att hela tiden kunna fo?rba?ttra va?ra tja?nster beho?ver vi analysera ”kundcase” och olika situationer. Vi samlar ?ven in data i form av webbl?sare, operativ system, bes?karens?fysiska position genom IP adress, samt ev. vid anm?lan f?r nyhetsbrev eller ifyllnad?av kontaktformul?r. Syftet ?r bl.a att f?rb?ttra inneh?llet samt anpassa hemsidan till bes?kare och m?lgrupper.

Syftet kan ocksa? vara att kommunicera med dig. GOMO Group kan komma att anva?nda din data fo?r att kommunicera relevant information ga?llande anva?nda eller liknande tja?nster och fo?r att utfo?ra kundno?jdhets underso?kningar ga?llande va?ra tja?nster. Om du inte vill motta sa?dan kommunikation, a?r du va?lkommen att maila till?gdpr@gomogroup.com

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att o?verfo?ra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt fo?ljande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska a?tga?rder fo?r att sa?kersta?lla att din data hanteras sa?kert vid o?verfo?ring till eller delning med sa?dana utvalda tredje parter.

 • Dotterbolag i GOMO Group koncernen.?GOMO Group kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag fo?r utfo?randet av va?ra avtalsma?ssiga a?taganden gentemot dig och fo?r andra syften som framga?r i den ha?r Dataskyddspolicyn.
 • Information till myndigheter.?GOMO Group kan vid uppmaning att tvingas la?mna no?dva?ndig information till myndigheter sa?som polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi a?r skyldiga att go?ra det enligt lag eller om du har godka?nt att vi go?r det.
 • Vad vi INTE kommer att go?ra med din data.?Vi kommer inte att sa?lja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillsta?nd att go?ra sa?.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Va?r stra?van a?r att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att o?verfo?ras till, och behandlas i, land utanfo?r EU/EES av ett dotterbolag till GOMO Group. GOMO Group kommer dock vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska a?tga?rder fo?r att sa?kersta?lla att din data hanteras sa?kert och pa? en sa?ker niva? som det skydd som erbjuds inom EU/EES. N?r avtal ing?s med GOMO Group och arbetet p?b?rjas sker ibland ?verf?ring av kunduppgifter v?rt dotterbolag i Indien.

Detta sker genom standardklausuler som g?r ?verf?ringen m?jlig enligt:?Standard Contractual Clauses

Hur la?nge sparar vi dina personuppgifter?

GOMO Group sparar din data endast sa? la?nge som det a?r no?dva?ndigt fo?r att utfo?ra va?ra avtalsma?ssiga a?taganden gentemot dig och sa? la?nge det kra?vs enligt lagstadgade lagringstider. Na?r vi sparar din data fo?r andra syften a?n fo?r va?ra avtalsma?ssiga a?taganden, t.ex. fo?r bokfo?ring, sa? sparar vi datan endast sa? la?nge som det a?r no?dva?ndigt och/eller lagstadgat fo?r respektive syfte. Exempelvis sparar vi uppgifter via Google analytics f?r f?rb?ttring av hemsidan i 26 m?nader, du kan l?sa mer om det h?r:?https://support.google.com/analytics/answer/7667196?

User behaviour tracking guide | GO MO Group

Dina ra?ttigheter till tillga?ng, ra?ttelse och radering

 • Ra?tt att fa? tillga?ng till din data.?Du kan bega?ra en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.
 • Ra?tt till ra?ttelse. Du har ra?tt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig sja?lv.
 • Ra?tt att bli bortglo?md.?Du har ra?tt att bega?ra radering av dina personuppgifter fo?r de fall att datan inte la?ngre a?r no?dva?ndig fo?r det syfte den blev insamlad fo?r.
 • R?tt till klagom?l.?Du har r?tt att l?mna klagom?l till GOMO Group eller till Datainspektionen betr?ffande personuppgifts behandling och inh?mtning av information.


Information om cookies:

Vi anva?nder cookies fo?r att vara sa?kra pa? att ge dig den ba?sta upplevelsen av va?ra webbplatser och webbapplikationer.

Kontakta oss

GOMO Group AB,
Kungsgatan 5
SE 41119, G?teborg
www.agoracolumbus.com

L?s mer om Dataskyddsf?rordningen p??Datainspektionen.

速度与激情10,速度与激情10免费在线观看